VPBank 2017: tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 25.023 tỷ đồng

chu

Dnvhn – ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017, với kết quả nổi bật là sự tăng trưởng bền vững của chiến lược tập trung vào phân khúc bán lẻ của ngân hàng.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017 của VPBank đạt 277.750 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2016. Việc niêm yết trên HoSE và phát hành cổ phiếu riêng lẻ của VPBank đã tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lên mức 15.706 tỷ đồng và 29.693 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với năm 2016. Hoạt động huy động từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá của VPBank đạt hơn 199.655 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.

Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2017 đạt hơn 25.023 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 36%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.448 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2016. Các kết quả trên khiến mức tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế của VPBank trong năm 2017 đạt gần 65%, tương đương 8.126 tỷ đồng và 6.438 tỷ đồng.

Trong năm 2017, VPBank đã trích lập hơn 8.000 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, tương đương 30% tổng thu nhập hoạt động thuần. Năm 2017, VPBank đã hoàn tất thu nợ được gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có gần 1.100 tỷ đồng từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro ngoại bảng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của riêng VPBank giữ ở mức 2,33% và tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được giữ ở mức 2,89%.

Năm 2018, VPBank sẽ tiếp tục duy trì chiến lược ngân hàng bán lẻ, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động số hóa các dịch vụ và sản phẩm tài chính của VPBank.

Thanh Tú