Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua Hiệp định thương mại tự do

Dnvhn- ngày 18/8/2016, tại TP.HCM Reed Tradex đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức hôị thảo về “Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua cơ hội và lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. Việt Nam đã […]