Thông báo từ Hiệp hội điều Việt Nam

Dnvhn – Hiệp hội Điều Việt Nam vừa thông báo chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam. Căn cứ theo quyết định số 07/2018/NQ-HHĐ ngày 03/08/2018, của Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IX – 2018 -2020. Theo quyết định, ông Phạm Văn […]